İnternet Satışı Hukuki Süreç

İnternet Üzerinden Satışın Hukuki Niteliği Nedir ?

İnternet üzerinden satış, eş deyişle mesafeli sözleşmeler, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

İnternet Üzerinden Satışta Vergilendirme Nasıldır ?

İnternet üzerinden satış prosedürüne uygulanan vergilendirme ile normal ticaret prosedürüne uygulanan vergilendirme arasında bir fark bulunmamaktadır. İnternetten satış yapabilmek için vergi mükellefi olunması gerekmektedir. Kredi kartı ile ödemeler için yapılacak sanal pos cihazı başvurularında vergi levhası aranmaktadır.

İnternet Sitesi Kurulumu Nasıl Yapılır ?

İnternetten satış yapabilmek için e-ticaret sitesine sahip olmak gerekiyor. E-ticaret sitesi kurulumu için hazır e-ticaret paketleri bulunmaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Hakkında Tüketicinin Bilgilendirilmesi Gerekir Mi?

Mesafeli satış sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 48 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. TKHK 48/2.maddesine göre tüketicinin, ayrıntıları 27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, internet üzerinden satış yapılmasına karar verildiği takdirde tarafımızca bir mesafeli satış sözleşmesi hazırlanacaktır. Söz konusu sözleşmenin hem e-ticaret sitesinin ara yüzünde hem de satışlarda ödeme aşamasına geçilmeden önce tüketiciye sunulması gerekmektedir. Tüketicinin mesafeli satış sözleşmesi konusunda bilgilendirdiğinin ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Nitekim Yönetmelik'e göre tüketicinin mesafeli satış sözleşmesi hakkında bilgilendirilmemiş olması durumunda sözleşme kurulmamış sayılmaktadır.

Devamla, geleneksel ticaret ile ilgili çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar internet üzerinden satışta da karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmenin ifası sırasında (satıcı açısından teslimat/ tüketici açısından ödeme) oluşabilecek sorunlar, tüketicinin cayma hakkını kullanmak istemesi, yarar ve hasarın hangi anda tüketiciye geçtiğiyle ilgili ihtilaflar, ürünün ayıplı olması durumunda hangi yolların izleneceği karşımıza çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara örnek verilebilir. Bu aşamalarda tarafımızca hukuki danışmanlık verilecektir.

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Üzerinden Satış

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 20.maddesi uyarınca satıcı veya sağlayıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır. Söz konusu Yönetmelik hükmünün Kişisel Verilen Korunması Kanunu'nun 3.maddesinde tanımlanan kişisel veri ve kişisel verilerin işlenmesi kavramlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Kişisel verilerin işlenmesi ise Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Eş deyişle, tüketicinin internet üzerinden satış ile satıcıya verdiği isim-soyisim, ifa yeri bilgisi, ödeme kredi kartı ile yapılıyorsa kredi kartı bilgileri, teslimat süreci, cayma hakkının kullanılması durumunda devamı süreçle ilgili bilgilerin hepsinin kişisel veri olduğu söylenebilir. Satıcının her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi saklama yükümlülüğü, satıcının aynı zamanda veri işleyen sıfatını da haiz olması anlamına gelmektedir. Veri işleyen ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3.maddesinde tanımlanmıştır: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Mamafih, internet üzerinden satış yapılabilmesi için tüketicinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelik'ler kapsamında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada tarafımızca hazırlanacak Aydınlatma Metinleri tüketiciyi yönlendirecektir. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusuna başvuru süreci, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'yla ilgili aşamalara detaylıca çalışılması gerekmektedir. Bu aşamalarda tarafımızca gerekli hukuki danışmanlıklar sağlanacaktır. 

Geçmiş