Koşullar

Aşağıda yazılı teslim ve tediye şartları, siparişin yerine getirilmesiyle birlikte alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır, alıcı bu şartlara uyacağını taahhüt etmiş olur. Alıcıya farklı şartlar tanındığı taktirde bunlar ancak yazılı teyidimizle (yazılı olarak) geçerlilik kazanır. Siparişlerle bunlara ait tamamlayıcı şartlar ancak tarafımızca teyit edilmeleri halinde kabul edilmiş sayılır.

I. Koşullar

A. GENEL

1- Bir siparişin gerçekleştirilmesi için yapılacak antlaşmaların, alıcı ve satıcı tarafından yazılı olarak yapılması gereklidir.
2- Ticari kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek her türlü işlerde firmamızın belirlediği şart ve koşullar geçerli olur.

B. SÖZLEŞME TEKLİF VE SONUÇLARI

1- Sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece tekliflerimiz fiyat, miktar, teslim süresi ve teslim imkanları bakımından bağlayıcı değildir. Firmamızın bu hususta herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Teklifin verildiği tarihten itibaren 7 gün boyunca geçerli olacaktır.
2- Bir sipariş, teklif olarak görüldüğü takdirde; 14 gün içinde siparişi onaylamamız veya 14 gün içinde sipariş edilmiş mallarımızın teslimatını yapmamız durumunda teklifi kabul etmiş sayılırız. Aksi durumda teklif reddedilmiş sayılır.
3- Ürünlerimize ait tüm resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer tüm belgelerin telif hakları tarafımızdan saklı tutulmaktadır. Bu aynı zamanda yazılı belgeler içinde geçerlidir. Bu tarz belgeler üçüncü kişilere iletilemez, verilemez. Talep ettiğimiz takdirde, hiçbir kopyası müşteride kalmayacak şekilde bize geri gönderilmelidir.


C. FİYATLAR

1- Sipariş onayında aksi belirtilmediği takdirde fiyatlarımız “işletmede teslim”(satıcının işletmesinde) şeklindedir. Nakliye ve paketleme masrafları alıcıya aittir.
2- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
3- Fiyatlarımız fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru üzerinden hesaplanır.

D. TESLİMAT SÜRELERİ

1- Bizim tarafımızdan belirlenen teslimat süresi tüm teknik sorunlar netlik kazanmadan başlamaz.
2- Teslimat süreleri veya tarihleri alıcı ve satıcı tarafından yalnızca yazılı olarak belirlendiğinde satıcı için bağlayıcıdır.
3- Teslimatın müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı geç yapılması veya yapılamaması durumunda müşteri, satıcının tüm masraf ve zararlarını ödemeyi kabul eder. Bu durumda malların kaybolma veya bozulma riski; malı teslim almada temerrüde düşen alıcıya geçer.

E. SEVKİYAT VE HASAR AKTARIMI

1- Müşterinin belirlenen vadede malı teslim almada gecikmesi durumunda hasar ve diğer tüm sorumluklar müşterinin kendisine geçer.
2- Teslimat / sevkiyat daima alıcının nam ve hesabına ve riski kendisine ait olmak üzere satıcının fabrika yahut sevk ambarında yapılır. Malın riski, sevke hazır olduğunun alıcıya bildirilmesiyle birlikte (tümü ile) alıcıya geçmiş olur. Malın teslimi standartlar dahilindeki karton ambalajlarda yapıldığı takdirde, ambalaj için ayrıca özel ücret istenmez. Malın takdirimize göre değişik ambalaja ihtiyaç göstermesi durumunda, bu gibi ambalajlar ürünün maliyetine dahil edilir.
3- Satıcı verilen siparişleri yerine getirmek için halihazırdaki şartlarda elinden gelen gayreti gösterecektir. Ancak malın teslimi konusunda beklenmeyen durumlar karşısında satıcının zamanında teslim garantisi yoktur. İşletmede meydana gelen arızalar, grev ve lokavt hareketleriyle trafikteki aksaklıklar, hammadde darlığı ve diğer, zorunlu nedenlere dayanan, önceden kestirilemeyen durumlarla, satıcının iradesi dışında meydana gelen, sipariş edilen ürünlerin tümüyle yahut kısmen teslimini engelleyen olaylar, satıcının teslim yükümlülüğünü o nispette kaldıracağı gibi satıcıya akdi fesih etme yahut malı teslim mükellefiyetini erteleme hakkını verir; alıcı bu durum ve olaylar nedeniyle tazminat talebinde bulunamaz. Tesadüfler, felaketler yahut mücbir sebepler ile zorunlu nedenlerin sebep olacağı teslimattaki gecikmelerden dolayı  satıcıya sorumluluk yüklenemez.
4- Alıcının kısmi sevkiyat talebi mümkündür. Her kısmi sevkiyat tek başına bir iş sayılır. Bu işin yerine getirilmesi veya getirilmemesi, ondan sonraki işlerin yerine getirilmesini etkilemez.

F. YÜKÜMLÜLÜK

1- Satıcının hafif ihmallerden dolayı satış sözleşmesiyle ilgili olarak yükümlülüklerini yerine getiremediğinde sorumluluğu; garanti şartları haricinde yoktur. Bu sorumsuzluk kaydı aynı zamanda satıcının temsilcileri ve vekillerinin sorumluluklarında da geçerlidir.
2- Weicon tarafından verilen garanti, ürünlerin olağandışı kullanımından doğacak şikayetleri ve aşağıdaki durumları kapsamaz
-Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
-Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
-Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve saklanmasından kaynaklanan hasar ve arızalar.

Taahhüt edilen garanti kapsamında ve garanti edilmeyen durumlarda meydana gelen hasar ve zararın bu kapsamda meydana gelmediğini ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.

3- Olağan aşınma, yıpranma, ve bozulmalar garanti kapsamı dışındadır.
4- Bu katalogda görülen her türlü fiyat, fotoğraf, plan ve görseller Weıcon için bağlayıcı olmayıp ve Weicon´nun bu unsurlarda her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır

G. ÖDEME

1- Ödeme özel bir anlaşma yoksa nakit olarak tam (net) meblağ üzerinden yapılacaktır. Ödeme vadesinin aşılması halinde borçlu, ihtara hacet kalmaksızın alıcı mütemerrit duruma düşer. Geç ödemelerde aylık ticari temerrüt faizi uygulanır.
2- Çek ve kambiyo senetlerini reddetme hakkımız saklıdır.
3- Özellikle müşterinin çeki karşılıksız çıkarsa veya müşteri ödeme yapmayı keserse, müşteriden mevcut borç bakiyesinin ödenmesinin alınmasıyla ilgili haklı nedenlerle bir şüphelenme olması durumunda; çekleri kabul etmiş olsak bile tüm borcu muaccel hale gelmiş olur.
4- Alıcı Weıcona olan borcunu, Weıconun kendisine kestiği faturada belirtilen vadede ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Weıcona olan borçlarını öngörülen vadede ödemeye titizlik göstermekle beraber  doğacak gecikmelerden kaynaklanan vade farklarından (vade farkı faturada belirtilen oranda olacaktır) ve diğer harcamalardan sorumlu olacaktır.
5- Alıcı, daha önce kabul edilen siparişlere ait ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde Weıconun bir sonraki siparişi kabul etme ve sevk etme zorunluluğu yoktur.
6-) Weıcon, satıcının olan ya da olabilecek borçlarına karşılık teminat hakkına sahiptir. Alıcı da istenen teminatı vermekle yükümlüdür.

H. BİLGİ İŞLEM

1- Müşteri ile ilgili tüm bilgileri bilgi koruma yasasına göre saklama ve/veya işleme hakkımız vardır.

I. İPTAL HÜKMÜ

1- İşbu Şart ve koşulların herhangi bir yasal şartı geçersiz olursa; bu diğer yasal şartların veya müşteri ile bizim aramızdaki antlaşmanın geçerliliği üzerinde bir etkiye sahip olmayacaktır.

II. TİCARİ İŞLETMELERLE ALAKALI ÖZEL ŞARTLAR

A. GARANTİ

1- Ürünlerin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması, ürüne yetkili kişiler dışında bakım, onarım veya başka nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla malzeme garanti edilmiştir.
2- Satılan mal geri alınmaz. Fatura tarihinden itibaren 8 gün sonraki itirazlar kabul edilmez.
3- Haklı sebebe dayanan iade talepleri ve itirazlar firmamızın merkezine, yasal şartlar ve yasal süreler içersinde yapılırsa değerlendirmeye alınır.
4- Alıcı, iade etmek istediği ürünün iadesini firmamızca kabul edilmesi durumunda iade etmekle yükümlüdür.

B. RİSK AKTARIMI

1-Sipariş onayında aksi belirtilmediği takdirde teslimatın “işletmede teslim“ şeklinde olacağı kabul edilmiştir.

C. İLGİLİ MEVZUAT, MAHKEMEYERİ, İFA YER,

1-İhtilaf halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri Salahiyetlidir. 2-Sipariş onayında aksi bildirilmediği takdirde iş yerimiz aynı zamanda ifa yeri olur.

 

 

Geçmiş